حضرت على (ع): به كار نيك امر كن و از منكر (كار زشت) بازدار، و با كسى كـه از تو بريـده پيـوند كن، و به كسى كه تو را محروم كرده عطا كن.

معرفی سازمان

گزینه "ویرایش محتوا" را از منوی مدیریتی ماژول انتخاب نمایید.
دی ان ان